• Home
  • Hokejom proti obezite

Hokejom proti obezite

Hokejom proti obezite chceme zabrániť pohodlnému nažívaniu dnešnej mládeže, ktorá trávi väčšinu času len pri výdobytkoch dnešnej elektronickej doby a tým podporovať športové aktivity mladých.

V súčasnosti dnešná mládež trávi väčšinu času len pri výdobytkoch dnešnej elektronickej doby a menej sa venuje rozvíjaniu telesnej kultúry a tým aj posilňovania svojho zdravia. Implementácia projektu bude mať vplyv na zmysluplne trávenie voľného času mládeže a zároveň získajú nový impulz viac športovať, či už rekreačne, alebo na vrcholovej úrovni. Jednou z foriem a metód riešenia projektu je vyhľadávanie, usmerňovanie a podpora mladých talentov, čím podporujeme voľno časové aktivity mladých ľudí a rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu v rámci zdravého vývoja dospievania detí.

7496_vyzva-na-predkladanie-ponuk

7497_zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk hokejky a maska

7497_zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk dresy

Oznámenie o výsledku VO LC1

Oznámenie o výsledku VO