• Home
  • SI Praha 2014

SI Praha 2014

Výstava Textílie v dizajne prezentuje výsledky systematickej práce študentov počas štúdia na OPD KMI FPT TnU AD, ktoré sú obrazom prepojenia rôznych disciplín. Dizajn spája totiž v sebe prvky technickej aj umeleckej tvorby. Príprava mladých odborníkov preto spočíva v  absolvovaní širokého spektra náročných úloh a riešení vlastných projektov, ktorými sú semestrálne a vyvrcholením bakalárske práce. Tento proces začína hľadaním inšpirácií, nehmatateľnej a subtílnej vízie, pokračuje štylizáciou a abstrakciou, oslobodením od zbytočných detailov a popisnosti. Hľadanie, experimentovanie a odvaha nachádzať nové, netradičné riešenie a nadčasovú polohu je pri tom nevyhnutnosťou. Je našim krédom a prejavuje sa vo všetkých prácach, či už v textilnom alebo odevnom dizajne. V oblasti textilu sa venujeme návrhom na bytové textílie, technické textílie aj šatovky. Dôležitou súčasťou nášho snaženia je aj otázka zachovania a nadväzovania na kultúrne tradície slovenského umenia, či už v rovine inšpiračnej alebo technologickej využívaním klasických techník ručnej tvorby ako tkanie, paličkovanie, šitá čipka, modrotlač , ktoré vnášajú do dizajnu atmosféru nostalgie ,spomienok ale v modernej, súčasnej polohe. V odevnom dizajne je dôležité skĺbenie krásy a elegancie s funkčnosťou. Vhodný výber materiálu a kvalitné technické spracovanie by mali byť v súlade s farebnou, tvarovou líniou a premyslenou strihovou konštrukciou. Tu je našou úlohou prekračovanie stereotypov a zaužívaných postupov, zároveň s vnímaním požiadaviek na odevný komfort. Viac ako slová však predstavia konkrétne odevy. Ukážku z prác študentov budete môcť vidieť aj na módnej prehliadke. Pripravili sme pre vás malú kolekciu originálnych, odvážnych modelov určených na slávnostné a neformálne príležitosti. Predvedú ich aj naše študentky, ktoré sa predstavia v inej, netypickej a náročnej pre nich role.

Kurátor výstavy: Mgr. art. Silvia Hrdá